ALL News
ข่าวประกาศ
Dec 14, 2023
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “บ้านเขา เมืองเรา : Theirs and”
อ่าน
Aug 05, 2022
นิทรรศการภาพถ่าย "บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ"
อ่าน
Jul 19, 2022
รับสมัครผลงานร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มลพิษสีขาวกับภัยร้ายต่อระบบนิเวศทางทะเล"
อ่าน
May 12, 2022
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ The Southeast Asia Photo Circuit 2022
อ่าน
Apr 07, 2022
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่าน
Mar 14, 2022
ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วาระ 2564-2566
อ่าน
Dec 17, 2021
“แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์” โครงการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้
อ่าน
Aug 09, 2021
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อ่าน
Aug 02, 2021
พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ”
อ่าน
May 16, 2021
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในหัวข้อ “Pakaoma WOW FromHome” ประจำปี 2564
อ่าน
Apr 24, 2021
ประกาศชี้แจงเรื่องการขออนุญาตในการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ออกไป
อ่าน
Apr 15, 2021
ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่าน
Apr 01, 2021
นิทรรศการภาพถ่าย “ระยะทาง 7,610-กิโลเมตร: ในที่สุดเราก็ได้เจอกัน (7,610-kilimeter Distance: Finally, We’ve Met One Another.)”
อ่าน
Mar 23, 2021
ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
อ่าน
Mar 23, 2021
ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564– 2566
อ่าน
Feb 20, 2021
ประกาศจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2564-2566
อ่าน