Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Feb 01, 2018
ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

หัวข้อการประกวด “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

เป็นการนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กิจกรรมหรืองานประเพณี (Activities and Festivals) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ (Man-made Attractions) ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ (สิ้นสุด เวลา ๑๘.๐๐ น.)
 • ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย ๑ ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๒๐ ภาพ
 • ประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้าย ทางเว็บไซด์ของสมาคมถ่ายภาพฯ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • มอบรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๓ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลจากการ ประกวด รวม ๑๓ รางวัล เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๑๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐๐ รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ฟรี ๑ ปี มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๒๐ บาทรวม ๑๐๐ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด ๑,๐๘๒,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำมาจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี ๒๕๖๒ และนำมาจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายร่วมกับภาพที่ได้รับรางวัลอื่นๆ

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒.ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

๓. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง

๔. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

๕. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อสถานที่ และจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

๖. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

๗. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ๒๐ ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลรวม ไม่เกิน ๒ รางวัล

๘. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

๙. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด หรือภาพที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น)

๑๐. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่

๑๑. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

๑๒. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

๑๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

๑๔. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกถ้วยรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

๑๕. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 2. คุณดาว วาสิกศิริ
  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คุณวินิจ รังผึ้ง
  ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. คุณชคัทพล ใจน้อม
  หัวหน้างานภาพถ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. คุณปริญญ์ พงษ์เจริญ
  หัวหน้างานวางแผนการผลิต กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 6. คุณชื่นจิตต์ เจริญจิตต์
  นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 6 กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 7. คุณอดุล ตัณฑโกศัย
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : กองหินริเชลิว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : สามพันโบก จ.อุบลราชธานี
นายสุชาติ เกื้อทาน

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายเสกสรร เสาวรส

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : ต.บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวโฉมผกา รอดภัย

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
นายวโรตม์ เอี้ยวถาวร

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน
นายวีระยุทธ พิริยะพรประภา

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : บางตะบูน จ.เพชรบุรี
นายศุภชัย วีรยุทธานนท์

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : ทะเล จ.กระบี่
นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : หมู่บ้านปากประ จ.พัทลุง
นางประกาย หะยีวามิง

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : วัดบางโทง จ.กระบี่
นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช
นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : เกาะหวาย จ.ตราด
นายชัยวัฒน์ กัณหดุล

รางวัลชนะเลิศ
สถานที่ : ประเพณีรับบัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อาไพ

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : เทศกาลสงกรานต์ อ.เมือง จ.สุโขทัย
นายภาณุวัฒน์ แน่นดี

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
นายปราโมทย์ พลยะมาตย์

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : สะพานไม้ไทยมอญ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : วัดสุวรรณคีรี จ.ระนอง
นายปรมินทร์ แก่นยะกูล

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
นายก่อเกียรติ จำปา

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : หินสามวาฬ ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ
นายชัยทัต มีพันธุ์

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
นายวราธาร วุฒิชา

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล
นายสิฏฐะ ศิวเสน

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : วัดวังวิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รางวัลรองชนะเลิศ
สถานที่ : ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
นายศราวุฒิ ทองเมือง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ประเพณีรับบัว วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ
นายภูวไนย พลไชย

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ่าวเต่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อุทยานพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช
นายเกียรติศักดิ์ ศรีโนรินทร์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ไร่สตรอว์เบอร์รี ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
นายศรายุทธ สุขเทพ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ. หนองคาย
นายปราโมทย์ พลยะมาตย์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ริมน้าปิง อ.เมือง จ.ลาพูน
นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง
นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : นาบัว คลองมหาสวัสดิ์ จ. นครปฐม
นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ภูลมโล จ.เลย
นายศราวุฒิ ทองเมือง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดช้างล้อม จ.น่าน
นายคีรีขันธ์ ไชยพร

รางวัลชมเชย
สถานที่ : กองหินสามเหลี่ยม จ.ชุมพร
นายสุธา นคธนาธร

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หินม่วง จ.กระบี่
นายสุธา นคธนาธร

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดบุญยืน จ.ลาพูน
นายทศพร สหกูล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : มัสยิดกลางปัตตานี จ. ปัตตานี
นายวิหาร ขวัญดี

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพงษ์สุนันท์ จ.แพร่
นางสาวพัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
นายสุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
นายชาติชาย พรมพิราษฎร์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : โนนเสลา-โนนทัน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายชาติชาย พรมพิราษฎร์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่
นายราชัญ ปัญญา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : บ้านโพนสา อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย
นายสราวุฒิ อินทรบ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หอมกลิ่นดิน ทุ่งนาข้าว หมอมะลิหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
นายสราวุธ หวานเสร็จ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สะพานซูตองเป้ จ. แม่ฮ่องสอน
นายปิยกิตติ์ นิตย์เจริญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
นายนัฐพนธ์ โพธิ์ประทีป

รางวัลชมเชย
สถานที่ : แหลมจมูกควาย จ.กระบี่
นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล
นายศราวุฒิ หัสมา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ.สหัสขันธ์ บริเวณท้ายเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ
นายอิสระ ทับบุญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
นายธนา ตุลยวรรธน์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ธุดงสถาน จ.เชียงใหม่
นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เขาคอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายปิยพงษ์ ศรวณีย์นวคุณ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส
นายอาหามะ สารีมา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
นายพิเชฐ เจตน์จงใจ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เสม็ดนางชี จ.พังงา
นายพิเชฐ เจตน์จงใจ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
นายจิรายุทธ พุทธิวงศ์พาณิชย์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี
นายตฤณ สิงหกลางพล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หนองทะเล จ.กระบี่
นายธีระพล บุญสุข

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ท่าเรือกระบี่ จ.กระบี่
นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดนิรนาม จ.นครศรีธรรมราช
นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เขาช้างล้วง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
นายเสกสรร เสาวรส

รางวัลชมเชย
สถานที่ : “บ้านคุกพัฒนา” ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพระธาตุหริภุญชัย จ. ลาพูน
นายก่อเกียรติ จำปา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ
นายสัญชัย บัวทรง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายแสงชัย เตชะสถาพร

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เสาดินนาน้อย จ.น่าน
นายยุทธนา สามล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : บ้านตากลาง จ.สุรินทร์
นายชัยวุฒิ สุทธิบุตร

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี
นายสมพล พลเยี่ยม

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หินพัด จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวกัทลีวรรณ์ อินทรโชติ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อันดามันเหนือ จ.พังงา
นายวรเศรษฐ์ อริยรัตนหิรัญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เขาช่องพราน จ.ราชบุรี
นายสิทธิโชค เปี่ยมทองคำ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ลานพระรูปทรงม้า จ.กรุงเทพมหานคร
นายวิรัชไชย วันสามงาม

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่
นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ร้านกาแฟ หมู่บ้านประมง บ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช
นายเทียนชัย สิทธิคงศักดิ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นายสัจจา อารมย์อุ่น

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
นางสาวสุวิมล ยืนยงค์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ถ้ำน้ำทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี
นางสาวสิริวรรณ์ ทิพย์สวัสดิ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ดอยพาวี อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นางสาวสิริวรรณ์ ทิพย์สวัสดิ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดหาดเสี้ยว ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
นายชัยวัฒน์ กัณหดุล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ไร่บุญรอด จ.เชียงราย
นายศรายุทธ ศรีสมบัติ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพนัญเชิง จ. พระนครศรีอยุธยา
นายปรีชา ศิริบูรณกิจ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : แม่น้ำโขง อ.เมือง จ. นครพนม
นายชานนท์ อ้นไชยะ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่
นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : หาดสันหลังมังกร บ้านบากันเคย จ.สตูล
นายชัยทัต มีพันธุ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สีลม จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
นายมนูญ พงศ์พันธ์พัฒน์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : งานประจำปีเขาวัง จ. เพชรบุรี
นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
นายชณัฐ แก่นจันทร์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ไหว้สาเจ้าหลวงเมืองน่าน จ.น่าน
นายอภินันท์ บัวหภักดี

รางวัลชมเชย
สถานที่ : งานเขาวัง จากวัดเขา บันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
นายพศวัต แซไซย

รางวัลชมเชย
สถานที่ : น้ำตกหมันแดง จ.พิษณุโลก
นายสมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธ์ุ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สะพานตากสิน จ.กรุงเทพมหานคร
นายกฤติน โตมานิตย์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สวนสนบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่
นายอชิระ เมธามงคลเขต

รางวัลชมเชย
สถานที่ : Ideo Condo จ.กรุงเทพมหานคร
นายอชิระ เมธามงคลเขต

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ทำแผ่นยอ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
นายเทิดทูน กัลยา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ. เลย
นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นายวิศาล น้ำค้าง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ดอยแม่อู่คอ จ.แม่ฮ่องสอน
นายวิศาล น้ำค้าง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ลานตากข้าว ชุมชนบ้านเปือย อ.เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ
นายเอกวิทย์ แสนสระ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดไชยศรี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายประสบชัย จันดก

รางวัลชมเชย
สถานที่ : พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ
นายประสบชัย จันดก

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดช้างหม้อ จ.เชียงใหม่
นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
นายสุริยา ผลาหาญ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
นางสาวมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย
นายจามิกร ศรีคำ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : บ้านป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่
นายวิรัช สวัสดี

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ดอยม่อนจอง จ.เชียงใหม่
นายจรรยวรรธ สุธรรมา

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ตรุษจีนนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ

รางวัลชมเชย
สถานที่ : เกาะปันหยี จ.พังงา
นายบุญมี ถนอมสุขสันต์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดม่วง จ.อ่างทอง
นายอนุพงค์ ทองจันทร์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน
นายสิริพงศ์ ลี้วุฒิกุล

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ตลาดนัดรถไฟรัชดา กทม.
นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : กองหินริเชลิว จ.พังงา
นายศุภชัย วีรยุทธานนท์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย
นายมนัส บือราแง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ถ้าเสาหิน จ.กาญจนบุรี
นายมนัส บือราแง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ลาดย้อนยุคนครชุม จ. กาแพงเพชร
นายฉัตริน บุญส่ง

รางวัลชมเชย
สถานที่ : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน จ.นครพนม
นายเจษฏาภรณ์ บัวสาย

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ทุ่งนาที่ อ.แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน
นายสิฏฐะ ศิวเสน

รางวัลชมเชย
สถานที่ : บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด จ.ยโสธร
นางสาวสุวิมล ยืนยงค์

รางวัลชมเชย
สถานที่ : ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภู หินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
นายทิวาสันต์ พลเยี่ยม

รางวัลชมเชย
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จ.สุโขทัย
นางสุรีย์ พึ่งฉ่ำ