News
ข่าวประกาศ
Mar 31, 2020
ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งปิดสถานที่ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาดดังกล่าว และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 26 เมษายนนี้ออกไปไม่มีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย