News
ข่าวประกาศ
Jun 26, 2020
โครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero Photo Contest

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ Sustainability Action Hero ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,400,000 บาท ที่สะท้อนแนวคิดกิจกรรม และความพยายามในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้น โดยการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น 17 หัวข้อ ตาม 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย