News
ข่าวประกาศ
Feb 20, 2021
ประกาศจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2564-2566

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2564 ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระ 2564-2566 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

  1. ผู้สมัครต้องดำรงสมาชิกภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2. ต้องเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งสมัย หรือ
  3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีฐานะทางสังคมดี พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสมาคมฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน และเคยให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา
  4. เสนอตัวให้สมาชิกได้ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
  5. ในการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องทำการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร โดยการระบุตำแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ฝ่ายพัสดุ และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร สามารถเพิ่มเติมได้ภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน และต้องไม่เกิน 20 คน พร้อมทั้งเสนอพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนการบริหารงานตลอดวาระการดำเนินงาน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยผู้ลงสมัครจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นให้กับเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อทำการเผยแพร่ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ต่อไป
  6. ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกตลอดชีพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยให้ลงชื่อในจดหมายรับรองส่งมาให้เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมกับเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯตามข้อ 5.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หนังสือแสดงเจตจำนงฯ ส่งได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์)

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย