News
ข่าวประกาศ
Aug 11, 2022
โครงการประมูลกล้อง Leica M10-P limited edition โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 22 องค์กรการกุศล

โครงการประมูลกล้อง Leica M10-P limited edition โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ 22 องค์กรการกุศล

หลังจากที่มีข่าวการจัดทำกล้องถ่ายภาพ Leica M 10 P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ได้จัดขึ้น มีผู้แสดงความสนใจและประสงค์ที่จะซื้อกล้องดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนกล้องที่มีอยู่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) จึงได้รับซื้อกล้องถ่ายภาพทั้งหมดไว้ ในราคาชุดสีเหลืองชุดละ 1.5 ล้านบาท และชุดสีเขียวชุดละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35 ล้านบาท และได้นำกล้องถ่ายภาพชุดสีเหลืองจำนวน 5 ชุด และชุดสีเขียว 1 ชุด ขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้นจะได้นำกล้องถ่ายภาพสีเหลือง 1 ชุด เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทฯ และจะนำกล้องถ่ายภาพชุดสีเขียว 1 ชุด มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ของบริษัท Leica ประเทศเยอรมนีต่อไป และเพื่อเป็นการต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจกล้องถ่ายภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) จึงได้มอบกล้องถ่ายภาพที่เหลืออีก 22 ชุดอันประกอบด้วยชุดสีเหลือง 4 ชุด และสีเขียว 18 ชุดให้กับองค์กรการกุศล 22 องค์กร อันประกอบด้วย
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รวมไปถึง ไตรโครงการ ที่ประกอบด้วย ๓ มูลนิธิคือ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังพร้อมด้วย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย / มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) / มูลนิธิชัยพัฒนา / มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ / มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า / มูลนิธิจุฬาภรณ์ /มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE / ศิริราชมูลนิธิ / มูลนิธิรามาธิบดี / มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ / มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ / มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) / สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์ / มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดการประมูลโดยบริษัทคริสตีส์ ประเทศไทย จำกัด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ และนำรายได้จากการประมูลมอบให้แต่ละองค์กรนำไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่อไป

ในการนี้ หากท่านใดที่สนใจจะร่วมการประมูล สามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมงานประมูลได้ที่คุณ ณภัชป์ รัตนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-654-9446 ภายในวันที่ 23 กันยายนนี้ เพื่อสำรองที่นั่งในงาน (ท่านที่ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้าจะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เนื่องจากผู้จัดงาน จะจัดที่นั่งตามจำนวนผู้ที่สำรองที่ไว้เท่านั้น) โดยราคาในการประมูลชุดสีเหลืองจะเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาท ชุดสีเขียวจะเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ผู้ที่ประมูลในราคาสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับกล้องถ่ายภาพไปครับ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเขียนคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อสอบถามจากคุณณภัชป์ ตามหมายเลขด้านบนได้เลยครับ

รายนามองค์กรการกุศลที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีดังนี้

 1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รวมไปถึง ไตรโครงการ ที่ประกอบด้วย ๓ มูลนิธิคือ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
 4. สภากาชาดไทย
 5. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
 6. มูลนิธิชัยพัฒนา
 7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 9. มูลนิธิจุฬาภรณ์
 10. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
 11. ศิริราชมูลนิธิ
 12. มูลนิธิรามาธิบดี
 13. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 14. มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
 15. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 16. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 18. มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 19. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
 20. สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์
 21. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 22. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย