News
ข่าวประกาศ
Apr 22, 2014
ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

สรุปผลข้อทักท้วงภาพที่ผ่านเข้ารอบโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) ขึ้น และได้มีการตัดสินภาพในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการ ทั้ง 6 หัวข้อ รวม 90 ภาพ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นคัดค้านว่าภาพดังกล่าวภาพใดอาจเข้าข่ายผิดกติกา สามารถแจ้งทักท้วงมายังคณะอำนวยการการประกวดครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ส่งภาพประกวดที่สงสัยว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดของตนเองผิดกติกา หรือไม่แน่ใจ ให้ทำการแจ้งขอถอนภาพตนเองออกจากการประกวด ซึ่งมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายท่านที่แจ้งขอถอนภาพของตนมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งหากแจ้งถอดถอนภาพตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะยังไม่มีการลงโทษใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ยังได้ทำการประกาศ และส่ง Email แจ้งไปยังผู้ที่ภาพได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ เพื่อเน้นย้ำให้อ่านประกาศของคณะกรรมการอำนวยการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะพิจารณาภาพที่เข้ารอบตามขั้นตอนต่อไป โดยหากทราบว่าภาพของตนเองกระทำผิดกติกาให้แจ้งขอถอนภาพภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ส่งไฟล์ภาพที่เป็นต้นฉบับของทุกภาพที่ผ่านเข้ารอบมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิสูจน์ในทางเทคนิคภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557

บัดนี้มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านและข้อสังเกตมาจำนวนหลายราย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องทั้งหมดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 และ วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยได้มีการพิจารณาและปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดเป็นรายกรณี และได้นำเทคโนโลยี Extensible Metadata Platform (XMP) มาใช้ประกอบการพิจารณาภาพที่มีการทักท้วงว่ามีข้อสงสัยว่ากระทำผิดกติกาการประกวด และมีการลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้

1.นายนพดล กันบัว

ชื่อภาพ “วิถีในไร่ชา”

หัวข้อ “ขยัน”

ข้อทักท้วง 1: สงสัยมีการตกแต่งภาพ

ภาพไร่ชา จากประสบการณ์การทำภาพมา พบวามีข้อทักท้วงตรงจุดที่วงกลมให้ดูนี้ เหมือนการนำภาพที่คนในภาพคนเดียวกัน เดินไปอยู่คนละตำแหน่ง แล้วค่อยนำมารวมตัดต่อเข้าในภาพเดียว เพราะเราใช้วิธีการเช่นนี้ทำภาพให้ดูสมบูรณ์ขึ้นได้บ่อยๆ ครับ ดูจากการแต่งกายที่เหมือนกันทุกประการเลย ทั้งโพกหัว อยากให้เข้มงวดกับการตรวจสอบต้นฉบับให้ด้วยนะครับ

ข้อทักท้วง 2 : สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีการประกอบภาพมากกว่า 1 ภาพ จากการตรวจสอบข้อมูล XMP และภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

2.นายสราวุฒิ อินทรบ

ชื่อภาพ “หนักยิ่งกว่า”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9 ที่ห้ามนำภาพไปเผยแพร่ทาง Social Media

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ :

คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป จึงพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และมีมติให้ภาพ จำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ ของนายสราวุฒิ อินทรบ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

หมายเหตุ : คำว่า Social Media นี้มีคำอธิบายจากหน่วยงานราชการทางด้านวิชาการดังนี้

สื่อสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social media หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้), ทวิตเตอร์ (Twitter), วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ

เครือข่ายสังคม เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า social network หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกัน เช่น เลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

3.นายสราวุฒิ หวานเสร็จ

ชื่อภาพ “หนักแต่ไม่ท้อ”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง: เป็นภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ส่งภาพได้เคยนำภาพดังกล่าวนี้ ไปเผยแพร่ใน Social Media จริง ซึ่งผิดกติกาตามข้อ 9
ในกรณีนี้ เจ้าของภาพได้ชี้แจงว่าตนได้ลงภาพนี้ในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง แต่ภาพที่ลงเป็นภาพขาวดำไม่ใช่ภาพสี จึงเข้าใจว่าไม่เข้าข่ายผิดกติกาเพราะเป็นคนละภาพกับภาพที่ส่งประกวดในครั้งนี้

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้วว่าแม้จะปรับภาพดังกล่าวให้เป็นภาพขาวดำ ก็เข้าข่ายว่าเป็นภาพเดียวกันตามกติกาข้อ 8 ของการประกวด และผิดตามข้อ 9 จึงมีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และส่งผลให้ภาพจำนวน 2 ภาพดังต่อไปนี้ของนายสราวุฒิ หวานเสร็จ ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วย

4.นายฉัตรนรินทร์ คงสุข

ชื่อภาพ “ขยัน ธรรมดา”

หัวข้อ “ขยัน”

ข้อทักท้วง: มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าภาพนี้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพ

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พบข้อมูล Metadata มีพิรุธ คณะกรรมการจึงติดต่อเจ้าของภาพ เพื่อขอไฟล์ต้นฉบับ แต่ทางเจ้าของภาพแจ้งขอถอนภาพออก หรือจะตัดสิทธิ์ก็ยอมรับตามมติกรรมการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้มีการปรับแต่ง จึงต้องตัดสินให้ภาพนี้ตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

5.นางสาวสุดา ลิ้มทอง

ชื่อภาพ “แอบ”

หัวข้อ “จ๊ะเอ๋”

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพเก่า ที่มีอายุภาพเกิน 2 ปี

ผลการตรวจสอบ:

จากการตรวจสอบข้อมูลภาพ พบว่าภาพมีอายุเกิน 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ถ่ายจนถึงวันรับภาพวันสุดท้าย คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2556

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ

คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ปรับภาพนี้ตกไป และลงโทษตัดสิทธิ์ส่งภาพประกวดของสมาคมฯ เป็นเวลา 5 ปี

6.กัมพล คุ้มวงษ์

ชื่อภาพ “งานหนัก”

หัวข้อ “หนัก”

ข้อทักท้วง:

ผมได้พิจารณาดูภาพถ่ายที่เข้ารอบหลายครั้ง อดสงสัยในภาพนี้ไม่ได้ ไม่ทราบคณะกรรมการมีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบางหรือไม่ครับ คือ ภาพแรกที่เป็นภาพมดสงสัยอย่างยิ่งว่าตัดต่อหรือไม่นะครับ เพราะท่าทางการยกของมดหนึ่งตัวดูไม่เป็นธรรมชาติเลย ที่จะยกเปลือกหอยนี้ได้ และตัวมดที่ยกนั้น ก็ไม่อยู่ในจุดที่สมดุลเลย จึงไม่น่าจะยกได้ และยกได้ตรงบาลานซ์ขนาดนั้น สงสัยว่ามีการตัดต่อมากๆ เลย

คำชี้แจงของคุณกัมพล คุ้มวงษ์

ภาพนี้อาศัยจังหวะและมุมกล้องจึงดูเหมือนยกได้จริง จริงๆ แล้วเปลือกหอยค้างอยู่บนกิ่งไม้แต่อาศัยมุมกล้องจึงมองไม่เห็นกิ่งไม้ รอจังหวะที่มดเดินมาแตะที่เปลือกหอยครับ จึงดูเหมือนมดยกเปลือกหอยได้

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน และพิจารณาเห็นว่าภาพดังกล่าวไม่ผิดกติกา คำทักท้วงจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

7.ผู้ถ่าย : เอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช

ชื่อภาพ : “แบกอนาคตโลก”

หัวข้อ : หนัก

ข้อทักท้วง: ภาพทำผิดกติกาตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด ผิดกติกาข้อ 6.ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด

จุดสังเกต ที่ 1

ภาพนี้ เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและอัดด้วยเครื่องอัดภาพดิจิตอล เป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เกรนของภาพที่รอบตัวแบบและที่ฉากหลัง ผิดไปจากถ่ายจริงหลังกล้อง หากเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงตามภาพ (ดูจากเงาของเด็กที่พื้น) และเงาของฉากหลัง(แนวบ้าน) จะต้องเป็นเงามืด ถ้าช่างภาพ ใช้แฟลชลบเงาที่ตัวเด็ก ฉากหลังก็จะยิ่งเป็นเงาดำมากขึ้น ไม่ขาวจางดังในภาพนี้

จุดสังเกต ที่ 2 สีโทนของภาพที่เด็กและพื้นดินด้านบน โทนเข้มมากกว่า น่าจะเกิดจากการ ทำเลเยอร์เพิ่มแล้วปรับให้เข้มขึ้น แตกต่างจากฉากหลังที่ขาวจากจนเบลอ

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงกระบวนการและวิธีการทำงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File และดูจาก Preset ที่ผู้ส่งภาพกำหนดตกแต่งควบคู่กัน ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกติกา คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

นอกจากนั้นยังมีภาพที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ตรวจสอบแล้วมีข้อสังเกตว่ามีการตัดต่อภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.ผู้ถ่าย : สมพร ณ อุบล

ชื่อภาพ : “แสงเปลี่ยน”

หัวข้อ : แสงแดด

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากแสงเงาไม่สมเหตุสมผลกัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ พร้อมทั้งสอบถามถึงกระบวนการทำงาน โดยเจ้าของภาพชี้แจงว่าใช้โปรแกรม lightroom ในการทำงานและได้อธิบายวิธีการทำงานคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ตรวจสอบควบคู่กัน พบว่าเป็นจริงดังที่เจ้าของภาพชี้แจง คำร้องจึงตกไป

มติคณะกรรมการการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

9. ผู้ถ่าย : สุรีย์ พึ่งฉ่ำ

ชื่อภาพ : บ้านของเรา

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ข้อทักท้วง: สงสัยว่าเป็นภาพตัดต่อ เนื่องจากขนาดแสงเงาตกกระทบไม่น่าเป็นไปได้

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

10. ผู้ถ่าย : ธนวัฒน์ ทองจันทร์

ชื่อภาพ : “บ้านของอาชีพ”

หัวข้อ : บ้านของฉัน

ผลการตรวจสอบ:

คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ติดต่อเจ้าของภาพให้ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น RAW File มาเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบ RAW File แล้วไม่พบการเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ

มติคณะกรรมการอำนวยการฯ: ไม่ผิดกติกา

 

คณะกรรมการอำนวยการฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นการประกวดที่มีความสำคัญสูงสุดที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะต้องเคารพในกฎกติกาที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อ 2 ปีก่อน โดยในระยะแรกได้พยายามชี้แจงและออกกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การประกวดเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยึดถือและปฏิบัติให้เหมาะสมกับเกียรติยศของถ้วยพระราชทาน และยังมิได้มีการลงโทษสถานหนักถึงขั้นห้ามส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดแต่อย่างใด แต่เมื่อถึงการประกวดประจำปีนี้ ก็ยังปรากฏว่ามีผู้เจตนาฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอยู่หลายรายตามที่มีผู้ร้องเรียนทักท้วงเข้ามา แม้กระนั้นก็ดี คณะกรรมการอำนวยการฯ ก็ยังให้โอกาสผู้ที่รู้ตัวว่าทำผิดกฎกติกา ให้ถอนภาพออกจากการประกวดได้โดยจะไม่มีความผิด โดยส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าประกวดทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ ทำให้มีผู้แจ้งขอถอนภาพเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายรายที่ทำผิดกติกา ยังเพิกเฉยอยู่ คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาความหนักเบาของโทษตามแต่กรณี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนได้ชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักฐานอย่างเต็มที่ ซึ่งหลายรายสามารถแสดงเหตุผลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าไม่ได้ทำผิดกฎข้อบังคับ ข้อร้องเรียนจึงเป็นอันตกไป ส่วนรายที่ไม่สามารถชี้แจงหักล้างข้อร้องเรียนได้ ก็ถูกพิจารณาให้รับโทษดังผลที่ประกาศมานี้

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ชมภาพที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ที่นี่

 

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินเป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด เพื่อให้สมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของรางวัลถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการอำนวยการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในหัวข้อที่ 3 (คลื่น) สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย