News
ข่าวประกาศ
Mar 21, 2017
ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.. 2560-2562 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามาจำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. นายดาว วาสิกศิริ

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับเลือกตั้งแล้วไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.. 2560-2562

ทั้งนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.. 2560 เวลา 10.30 . ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องนำเสนอนโยบายและทีมงาน โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ที่นี่คลิก

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย