Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Jul 12, 2018
โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดใน โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 46 รางวัล พร้อม เงินสดมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท โดยสามารถใช้อุปกรณ์ทุกชนิดในการบันทึกภาพ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน (กล้องมือถือ) โดรน กล้องคอมแพค ตลอดจนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ทุกชนิด

ที่มา และ แนวคิดโครงการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพัน ความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี้ ถือเป็นการจัดโครงการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยยังคงแนวคิด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” และ “ความผูกพันของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย”
 • เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเกิด ความตระหนักและซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวและวิถีชีวิตของคนไทย
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้าว ชาวนาไทย และคนไทย

หัวข้อการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. “ความงามของข้าวไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์
 2. “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือ คนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แบ่งเป็น

หัวข้อ “ความงามของข้าวไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน

คณะกรรมการตัดสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • อ. ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. รชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการจาก กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

 • คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
 • คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • กรอบการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 (18.00น.)
 • พิจารณาตัดสินรางวัล และประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบหัวข้อละ 30 ภาพ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
 • เปิดให้ทักท้วงระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2562
 • ประกาศผลภายในเดือนมกราคม 2562
 • งานมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด และต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone หรือ Action Camera ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
  • ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone หรือ Tablet ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายในระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 7 มกราคม 2562 และจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองได้ว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมระบุ คำบรรยายภาพ สถานที่และจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ “หัวข้อละไม่เกิน 10 ภาพต่อคน” และ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด ไม่เกิน 2 รางวัล ต่อหัวข้อ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ เป็นต้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และคณะกรรมการบริหาร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด
 • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยังคงถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายใน เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีเจตนาทุจริตในการส่งประกวดภาพถ่ายภาพใด ภาพหนึ่ง คณะกรรมการตัดสิน มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดการเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัลจนถึงโทษขั้นสูงสุด คือ ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตัดสินมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องสมัครเข้าสู่ระบบการส่งภาพออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 088 892 5978 (คุณปทุม) หรือ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง โทรศัพท์ 02 249 9348 – 52 ต่อ 1831, 085 143 6412 (คุณเกวลี)

คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ 46 ภาพที่ได้รับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท ทั้งสองหัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย” และ “ความงามของข้าวไทย” เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

The Royal Photographic Society of Thailand has just announced the winners of The 2018 Thai Rice Thai Values photo contest. The competition, including 2 categories; “The Beauty of Thai Rice” and “The Way of Rice, The Way of Thai” and 46 cash prizes (worth approximately $17,333), is organized and run by King Rice Oil Group in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

All winning photos will be exhibited as part of “The 2018 Thai Rice Thai Values Photography Awards Exhibition” at Bangkok Art & Culture Centre from 12-17 February 2019. The Opening Reception & Awards Ceremony will take place on 12 February 2019.

ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
นาย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นาย เสกสรร เสาวรส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นาย จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย

รางวัลชมเชย
นาย พศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์

รางวัลชมเชย
นาย วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลชมเชย
นาย สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

รางวัลชมเชย
นาย เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

รางวัลชมเชย
นาย ยุทธนา สามล

รางวัลชมเชย
นาย สุรเชษฐ อินอัญชัญ

รางวัลชมเชย
นาย วรดิเรก มรรคทรัพย์

รางวัลชมเชย
นาย ยุทธนา สามล

รางวัลชมเชย
นาย ทศพร สหกูล

รางวัลชมเชย
นาย วิศาล น้ำค้าง

รางวัลชมเชย
นาย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

รางวัลชมเชย
นาย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รางวัลชมเชย
นาย ประสบชัย จันดก

รางวัลชมเชย
นาย สัญชัย บัวทรง

รางวัลชมเชย
นาย วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลชมเชย
นาย สุรกิจ แสวงชิต

รางวัลชมเชย
นาย ประยนต์ ช่างเกวียน

รางวัลชมเชย
นาย อภิสิทธิ์ วิไลจิตต์

รางวัลชมเชย
นาย วีรพงษ์ วงศ์ว่องตระกูล

รางวัลชมเชย
นาย สุวรรณ ธนะศรีรังกูล