Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Apr 19, 2023
โครงการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest) ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เปิดอัพโหลดผลงาน วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 (ปิดเวลา 17.00 น.)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

กติกา และเงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้สะดวกไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ จะไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โดรน ในการถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวด
 6. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด จากกล้อง DSLR Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุด ไม่เกิน 4,00 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 7. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet และ Smartphone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่ง และหลังการปรับแต่งภาพ ในความละเอียดสูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 8. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2.400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 9. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดยาวสุดไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและหลังการปรับแต่งภาพในความละเอียด สูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 10. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอไฟล์ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 12. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 14. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยหากเกิดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
 15. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างไรก็ตาม ลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อประโยชน์ทางราชการและสาธารณะประโยชน์ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ
 16. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราอ่านกติกาไม่ครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด
 17. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันที เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ (ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

รายละเอียดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566”

ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย