Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Aug 03, 2023
โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการถ่ายภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
 2. สร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยใช้ความงดงามทางธรรมชาติของวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นแรงบันดาลใจ
 3. ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย ด้วยการร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า เป็นจำนวนกว่า 23,000 คน และครอบครัว
 4. จัดการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับคนไทยทุกคน อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาเปิดรับภาพโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ” ประจำปี 2566

3 สิงหาคม – 10 กันยายน 2566 (ปิดรับภาพ เวลา 18.00 น.)

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

โครงการฯ เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในทุกกลุ่มอายุ เพศ และสาขาอาชีพ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากจะต้องเป็นผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดอย่างแท้จริง

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ

 1. สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช – เปิดรับภาพถ่ายทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และพันธุ์พืช ทั้งบนบก แหล่งน้ำ หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่กำหนด
 2. ห้วงเวลาแห่งชีวิต – เปิดรับภาพถ่ายสัตว์ทุกชนิด ที่อาศัยอยู่บนบก แหล่งน้ำ หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่กำหนด

รางวัล

1. หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2. หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานจากในบริเวณอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าสงวนแห่งชาติของไทย รวมทั้งต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เท่านั้น
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องบ่งบอกถึงการดูแลรักษาธรรมชาติ เมื่อเข้าพื้นที่ถ่ายภาพ รวมถึงการยึดกฎระเบียบการขอเข้าพื้นที่และข้อปฏิบัติต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ อย่างเคร่งครัดและครบถ้วนทุกประการ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอ จากคณะผู้จัดการประกวด
 4. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ ต่อหนึ่งหัวข้อ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอล Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Tablet, Smartphone, Action Camera, Camera Trap ฯลฯ) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม (ไม่รับภาพถ่ายจาก Drone)
 8. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูง เผื่อในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ)
 10. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง คุณสมบัติตามข้อ 8.
 11. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels
 12. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการบันทึกลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ ทั้งสิ้น
 13. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพถ่าย ให้บิดเบือนไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว
 14. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้โดยคณะผู้จัดการประกวดอาจมีการเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพิ่มเติม
 15. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานใดๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้สมัครเจ้าของผลงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง คณะผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หากเกิดกรณีดังกล่าว
 17. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดโครงการ และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ ของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 18. คณะผู้จัดโครงการฯ และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพ ที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการเผยแพร่โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันประกาศผล และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความประสงค์จะใช้ภาพใด สำนักงานฯ จะติดต่อขออนุญาตจาก เจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี
 19. หากปรากฎว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีอำนาจ ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมถึงยึดคืนเงินรางวัล และรางวัลอื่นๆ
 20. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 21. คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ แต่ถ้าท่านลืม Password ท่านจำเป็นต้องกรอกลงทะเบียนสร้าง Username และ Password ใหม่

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า