Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Jan 23, 2024
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนสังเคราะห์แสง กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท เพื่อรวบรวมภาพถ่ายใน 7 หัวข้อ ที่เป็นจุดโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, อาหาร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มอาชีพและร้านค้า, ประวัติศาสตร์, แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางอื่นๆ ที่น่าสนใจใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

โดยภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ จัดแสดง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” จะทำการตัดสินแยกตามพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

 • อ. เมือง
 • อ. บ้านลาด
 • อ. บ้านแหลม
 • อ. ท่ายาง
 • อ. เขาย้อย
 • อ. หนองหญ้าปล้อง
 • อ. ชะอำ
 • อ. แก่งกระจาน

โดยในแต่ละอำเภอจะมีรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลดีเด่นจำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 160,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่จำกัดรางวัล ซึ่งผู้ส่งภาพเข้ามาสามารถได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นในหลายอำเภอได้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดระบบรับภาพ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – 25 มกราคม พ.ศ. 2567
 • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนมกราคม พ.ศ.2567
 • ประกาศผลภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2567

หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
 3. ภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
 8. ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
  • “ต้องมี” หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • “ต้องมี” ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • “ต้องมี” เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น. หรือ สูงเกินกว่า 90 เมตร “ต้องมี” หนังสืออนุญาตให้ทำการบินในช่วงเวลาหรือช่วงความสูงดังกล่าว ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • ผู้เข้าประกวดควรศึกษาข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของพื้นที่ทำการขึ้นบิน และควรศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ก่อนทำการขึ้นบิน
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 11. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 12. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 13. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 15. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 17. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 18. คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 19. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรีมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า  และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 20. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 21. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 23. คณะผู้จัดงาน และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 24. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail :  rpst.info@gmail.com

ภาพประกอบ/ผลการประกวด
กดรูปเพื่อขยาย

อำเภอบ้านลาด
รางวัลชนะเลิศ : ดิลก ตามใจเพื่อน
ชื่อภาพ : นาหว่าน

อำเภอบ้านลาด
รางวัลดีเด่น : กฤตชยาธร รอดพู
ชื่อภาพ : หนังตลุงเมืองเพชร

อำเภอบ้านลาด
รางวัลดีเด่น : จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
ชื่อภาพ : วิถี ตาลโตนด ของดีขึ้นชื่อเพชรบุรี

อำเภอบ้านลาด
รางวัลดีเด่น : นพดล นิยมไทย
ชื่อภาพ : เก็บน้ำตาล

อำเภอบ้านลาด
รางวัลดีเด่น : ตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
ชื่อภาพ : พี่ก็วิ่งด้วยนะ

อำเภอแก่งกระจาน
รางวัลชนะเลิศ : ธวัชชัย อ้อยทอง
ชื่อภาพ : นั่งเรือชมเขื่อน

อำเภอแก่งกระจาน
รางวัลดีเด่น : ประเสริฐ ไกรนุกูล
ชื่อภาพ : สานรักสร้างรัง (นกพญาปากกว้างอกเงิน)

อำเภอแก่งกระจาน
รางวัลดีเด่น : จักรพันธ์ ชุ่มชื่น
ชื่อภาพ : โบยบิน

อำเภอแก่งกระจาน
รางวัลดีเด่น : กฤตชยาธร รอดพู
ชื่อภาพ : ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชรฯ

อำเภอแก่งกระจาน
รางวัลดีเด่น : นันท์พิพัฒน์ แสงทวี
ชื่อภาพ : ฝนดาวตกเจมินิดส์กลางสะพานแขวน

อำเภอเขาย้อย
รางวัลชนะเลิศ : Somboon Assavakalfar
ชื่อภาพ : ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา

อำเภอเขาย้อย
รางวัลดีเด่น :วรวุฒิ เจริญ
ชื่อภาพ : เช้าสดใสที่เขาอีบิด ทิวทัศน์ของต้นสนสุดเขียวขจีและภูเขาที่งดงามดั่งสวิสเซอร์แลนด์

อำเภอเขาย้อย
รางวัลดีเด่น :ดารณี ทรงวัชราภรณ์
ชื่อภาพ : ตำข้าวเม่าไทยทรงดำ

อำเภอเขาย้อย
รางวัลดีเด่น :ชัญญา ธนภัทร์มงคล
ชื่อภาพ : จิตกรรมฝาผนังไม้แกะสลัก

อำเภอเขาย้อย
รางวัลดีเด่น :ดิลก ตามใจเพื่อน
ชื่อภาพ : ออกแรงเที่ยว“ถ้ำโบ้”

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รางวัลชนะเลิศ : ชิษณุพงศ์ กาทิพย์
ชื่อภาพ : เสาแห่งจิตวิญญานประเพณีอั้งบึ่งชั่ง(บุญข้าวใหม่)

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รางวัลดีเด่น :กมล วัฒนพงศ์พรชัย
ชื่อภาพ : พระนอนองค์ใหญ่

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รางวัลดีเด่น :ชิษณุพงศ์ กาทิพย์
ชื่อภาพ : แสงแห่งธรรม

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รางวัลดีเด่น :วณัฐพงศ์ ชิ้นปิ่นเกลียว
ชื่อภาพ : บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
รางวัลดีเด่น :ดารณี ทรงวัชราภรณ์
ชื่อภาพ : ตลาดน้ำกลางป่า

อำเภอชะอำ
รางวัลชนะเลิศ : ทรงกรด ศตรัตพะยูน
ชื่อภาพ : สนุกสนานเช้าวันหยุด หาดชะอำ

อำเภอชะอำ
รางวัลดีเด่น : จักรกริศน์ ยอดเงิน
ชื่อภาพ : อลังการว่าวเต็มฟ้า

อำเภอชะอำ
รางวัลดีเด่น :ธนกฤต สิงหกลางพล
ชื่อภาพ : สะพานปูชัก

อำเภอชะอำ
รางวัลดีเด่น :อภิชาติ วงศ์ผกายมาศ
ชื่อภาพ : วิ่งริมหาดชะอำ

อำเภอชะอำ
รางวัลดีเด่น :ชุมพร กล่อมอยู่
ชื่อภาพ : สนุก สุข ดีต่อใจ

อำเภอท่ายาง
รางวัลชนะเลิศ : ธันยกร ไกรสร
ชื่อภาพ : เครื่องจักรสานย่านตลาดท่ายาง

อำเภอท่ายาง
รางวัลดีเด่น :ธวัช บุญนวม
ชื่อภาพ : อลังการรำวงย้อนยุค

อำเภอท่ายาง
รางวัลดีเด่น :ชิษณุพงศ์ กาทิพย์
ชื่อภาพ : เก็บผลผลิตดงมะนาว

อำเภอท่ายาง
รางวัลดีเด่น :ชาญยุทธ ศรีบัวรอด
ชื่อภาพ : ตลาดท่ายางยามเช้า

อำเภอท่ายาง
รางวัลดีเด่น : Somboon Assavakalfar
ชื่อภาพ : น้ำตกร่ม แห่ง ฤดูฝน (น้ำตกผาน้ำหยด)

อำเภอเมือง
รางวัลชนะเลิศ: Somboon Assavakalfar
ชื่อภาพ : เมืองแห่งความสุขใจ

อำเภอเมือง
รางวัลดีเด่น: กัญจน์ภูมิ จันทราทิพย์
ชื่อภาพ : ปูนปั้นที่สรรค์สร้าง

อำเภอเมือง
รางวัลดีเด่น : ราเชนทร์ วงษ์เพิก
ชื่อภาพ : เขาวังกับทางรถไฟสายใต้และวัดไตรโลก

อำเภอเมือง
รางวัลดีเด่น : ประเสริฐ ไกรนุกูล
ชื่อภาพ : แสงส่องศิลป์

อำเภอเมือง
รางวัลดีเด่น : พีรธัช โอ่ประเสริฐ
ชื่อภาพ : อัสดง ตรงวัง

อำเภอบ้านแหลม
รางวัลชนะเลิศ : คีรีขันธ์ ไชยพร
ชื่อภาพ : คาเฟ่นาเกลือ

อำเภอบ้านแหลม
รางวัลดีเด่น : ดิลก ตามใจเพื่อน
ชื่อภาพ : สิ้นสุดและเริ่มต้น

อำเภอบ้านแหลม
รางวัลดีเด่น : ทรงพล เทศกิจ
ชื่อภาพ : เกลือดี ผลผลิตดี เพ็ชร์มีดี

อำเภอบ้านแหลม
รางวัลดีเด่น : ดิลก ตามใจเพื่อน
ชื่อภาพ : ลำเลียง

อำเภอบ้านแหลม
รางวัลดีเด่น : ศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง
ชื่อภาพ : ประติมากรรมนาเกลือ