Photo Contest & Gallery
การประกวดและแกลลอรี่
Feb 16, 2024
อารมณ์ ภาพ มุมมอง แห่งผลงานศิลปะนิพพานเมืองแก้ว (The 4 Noble Truths)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ

จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "อารมณ์ ภาพ มุมมอง แห่งผลงานศิลปะนิพพานเมืองแก้ว (The 4 Noble Truths)" ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ภายใต้โครงการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ “ศิลปะนิพพานเมืองแก้ว (The 4 Noble Truths)” รังสรรค์โดย ชาตะ ใหม่วงค์ ที่จัดแสดง ณ “ไร่เชิญตะวัน” ของท่าน ว.วชิรเมธี หรือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หนึ่งในสถานที่จัดงาน Biennale สำคัญของเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

กติกาการประกวด
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
 • ต้องเป็นภาพถ่ายที่ “ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน” เท่านั้น
 • ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายที่มีอายุตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
 • ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมหากผ่านเข้ารอบสุดท้ายดังนี้
  • “ต้องมี” หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • “ต้องมี” ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • “ต้องมี” เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการบินสูงเกิน 90 เมตร หรือ ขึ้นบินระหว่าง 18.00 น. – 06.00 น. ต้องนำหลักฐานการอนุญาตให้ทำการบิน เช่นหนังสืออนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานราชการ มาแสดง
  • ในกรณีทำการบินในพื้นที่หวงห้ามควรมีหนังสืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่มาแสดง หรือ หลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการอนุญาตขึ้นบินมาแสดง หรือ ต้องสามารถชี้แจงได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • คณะผู้จัดจากทำการเรียกขอภาพขนาดใหญ่สำหรับ “ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย” เพื่อพิจารณาในรอบรางวัลต่อไป (ด้านสั้นของภาพต้องไม่ควรต่ำกว่า 2,400 Pixels)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดฯจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์  คณะผู้จัดฯมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ คณะผู้จัดฯ ให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานและจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรือ อาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลดีเด่น 20 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท

 

วิธีส่งผลงาน

 • อัพโหลดภาพขึ้นบน Social Media Platform อาทิ Instagram, Facebook, TikTok ติด Hashtag #thailandbienale  #thailandbienalechiangrai  #ไร่เชิญตะวัน
 • capture screenshot หน้าจอ โดยให้ติด Hashtag  เป็นหลักฐานว่าได้ทำการโพสภาพลง social media นั้นๆแล้ว
 • ส่งภาพผ่าน Line Official Account @RPSTmember ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 หรือส่งภาพที่ https://www.rpst.or.th/events/chiangrai/
 • คณะผู้จัดจากทำการเรียกขอภาพขนาดใหญ่สำหรับภายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อพิจารณาหารางวัลต่อไป

ประกาศผล

ทาง Facebook RPSThailand
Facebook Thaibev

ภายในต้นเดือนเมษายน 2567