News
ข่าวประกาศ
Dec 18, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

10 ธันวาคม 2561 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” หรือ “Hello Puppy, Greetings Piggy” โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ พร้อมด้วย คุณปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ภายหลังจากเสด็จพระราชดำเนินถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้น เสด็จฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ โดยมี นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ก่อนที่จะเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ก่อนเสด็จ ฯ ขึ้น ณ ชั้น ๙ เพื่อเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” นอกจากนี้ ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ มีนาคม ๑๕๖๒ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.

สำหรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท มีวางจำหน่าย ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย