News
ข่าวประกาศ
Jan 10, 2019
นิทรรศการ มนุสสานัง – Manussanung

MOCA BANGKOK ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย Bangkok Art Biennale 2018 โดยเข้าร่วมเป็น “Friends of BAB” ด้วยการจัดนิทรรรศการกลุ่มของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ของไทยรวม 31 ท่าน ภายใต้แนวคิด “มนุสสานัง”

ระยะเวลาที่จัดแสดง : วันที่ 12 มกราคม – 10 มีนาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดนิทรรศการ : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

ผลงานนำมาจัดแสดง 31 ศิลปิน :

ได้รับเกียรตินำผลงานจากศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ อาจารย์ทวี รัชนีกร อาจารย์ช่วง มูลพินิจ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง พร้อมศิลปินชื่อดังและศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ สมภพ บุตราช, ประทีป คชบัว, ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ชัยรัตน์ แสงทอง, อัษฎายุธ อยู่เย็น, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, ลำพู กันเสนาะ, คณชัย เบญจรงคกุล, เพชร เชิดกลิ่น, วรสันต์ สุภาพ, ศักรานนท์ สุภาพ, เสงี่ยม ยารังสี, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, สุพร แก้วดา, พุฒิธร พรหมดวง, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, นที อนันตประดิษฐ์, ปิยทัต เหมทัต, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, วิชัย นุ่นพันธ์, ประศาสตร์ จันสุภา, สุริยา นามวงษ์, ชัชชัย สายทอง, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, จามร นิ่มนาค

ภัณฑารักษ์ : สุริยา นามวงษ์

ที่: ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

มนุสสานัง เป็นภาษาบาลีที่มักพบในบทสวดมนต์ ในพิธีกรรมในทางพุทธศาสนา หมายถึง แห่งมวลมนุษย์ มีรากศัพท์มาจาก มนุสฺส (manussa) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง เช่นเดียวกับคำว่า มนุษย์ ซึ่งคนไทยนิยมใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียน มีมิติทางความหมายในเชิงพุทธปรัชญา ผสานสัมพันธ์กับความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล แตกต่างกับคำว่า “คน (human)” ซึ่งเป็นความหมายที่อ้างอิงในเชิงพันธุกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก” เป็นธรรมบทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อกว่า 2600 ที่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้เห็นแจ้งถึงอัตถภาพของร่างกาย และการเป็นผู้มีจิตใจสูงนั้น ในมนุสสภูมิหรือโลกมนุษย์นี้จึงแบ่งมนุษย์ออกเป็นหลายประเภท อาทิ มนุสสนิรโย ( มนุษย์สัตว์นรก) มนุสสเปโต(มนุษย์เปรต) มนุสสอสุรกาโย (มนุษย์อุสรกาย) มนุสสติรัจฉาโน (มนุษย์เดรัจฉาน ) มนุสสมนุสโส (มนุษย์แท้ ) มนุสสเทโว (มนุษย์เทวดา) มนุสสอริโย (มนุษย์ผู้เป็นอริยบุคคล) ด้วยเหตุแห่งปรัชญาที่แยบยลนี้ทำเกิดการการหล่อหลอมเป็นประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น มีรูปแบบที่น่าค้นหาภายใต้คติความเชื่อที่แตกต่าง ก่อเกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความหลากหลาย กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของอารยธรรม ซึ่งนานาอารยประเทศควรจะได้สัมผัสเรียนรู้ อีกทั้งจะได้ซาบซึ้ง และประจักษ์ถึงคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะนี้ผา่ นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย

นิทรรศการ “มนุสสานัง” จึงเป็นหนึ่งนิทรรศการศิลปกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อ ความศรัทธา ปัจเจกภาพแห่งจินตนาการ ความรู้สึกนึกคิด ของเหล่าศิลปินชั้นนำหลายวัยวุฒิ 31 ศิลปิน ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินแต่ละท่านอันโดดเด่นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นแนวทางอันสำคัญสำหรับการศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเข้าใจ เข้าถึงกระทั่งก่อเกิดความซาบซึ้ง และสามารถนำสุนทรียภาพแห่งศิลปะที่ทรงคุณค่านี้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

กำพิธีปินิทรรศการ นุสสานัง Manussanung

วันเสาร์ที่ 12 ราคม .. 2562 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

13.20 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ ศิลปินและสื่อมวลชน

14.00 น. บรรยายธรรม หัวข้อ มนุสโสสิ Are you human being? โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

14.30 – 14.45 น. การแสดงนาฎศิลปไ์ ทยเด็ก ชุดระบําไกรลาสสําเริง

14.45- 15.00 น. ปาฐกถา “พุทธปรัชญากับการสร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย” โดยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

15.00 – 15.30 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ

15.30 – 18.00 น. เปิดให้เข้าชมห้องนิทรรศการ

16.00 น. รับประทานอาหารว่าง

18.00 น. จบงาน

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย