News
ข่าวประกาศ
Jul 18, 2019
โครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2562 หัวข้อ ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วม ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2562 หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล” ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ผลิตงานวิจัยติดอันดับโลก จากการจัดอันดับขององค์กรด้านการศึกษานานาชาติหลายแห่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยมีที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในพื้นที่ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย และ 3 วิทยาเขต ได้แก่ กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ ซึ่งที่ตั้งส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในแต่ละแห่งมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ กิจกรรม งานวิจัย การเรียนการสอน และแนวทางการใช้ชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์โดยสามารถถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายเล่าเรื่องราวในความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2562 หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงในความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกและที่ส่งเข้าประกวดมาเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพถ่ายในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และ ประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

  • ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
  • คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสินวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • ประกาศผลวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทาง Facebook MU Photo Gallery และ www.mahidol.ac.th
  • มอบรางวัลในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบล่วงหน้า)

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ : 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : 8,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รายละเอียด กติกา เพิ่มเติม :
https://mahidol.ac.th/temp/2019/05/project-photo-2562-2.pdf

ใบสมัคร :
https://mahidol.ac.th/temp/2019/05/App-photo-2562.pdf

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย