News
ข่าวประกาศ
Aug 13, 2019
ประกาศเรื่อง “การขอยืม สมาร์ทโฟนวีโก รุ่น View3 Pro สำหรับสมาชิกสมาคม ฯ”

สมาชิกที่สนใจ สามารถเข้ามาติดต่อยืมและคืนด้วยตัวเองที่ห้องทำการ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 31 สิงหาคม 2562 โดยสมาชิก 1 ท่านสามารถยืมได้ไม่เกิน 5 วัน (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อทำเรื่องยืม)

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” :

http://www.rpst.or.th/wiko-smartphone-mobile-photo-contest/

กฎระเบียบการยืมคืน สมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro

 1. เครื่องมีจำนวนจำกัด
 2. ผู้มีสิทธิ์ยืมจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ผู้ยืมจะต้องมายืมและนำเครื่องมาคืน “ด้วยตัวเอง” เท่านั้น
 4. สมาคม ฯ อาจไม่รับจองคิวการยืมผ่านทาง Email หรือ โทรศัพท์ ซึ่งทางสมาคมฯ ให้สิทธิ์ผู้ที่มารับเครื่องด้วยตัวเองก่อน (แต่สามารถโทรสอบถามได้ว่าวันนี้มีเครื่องเหลือหรือเปล่า)
 5. ผู้ยืมต้องไม่ลงโปรแกรมเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโครงการฯ
 6. ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีชำรุด/ เสียหาย ที่เกิดจากการใช้งานไม่เป็นไปตามปกติ
 7. กรณีสมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro สูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ตามราคาสมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro และอุปกรณ์
 8. อาจมีค่าปรับเกิดขึ้น 300 บาท ต่อ วัน หากไม่นำเครื่องมาคืนภายในวันและเวลาที่ระบุไว้
 9. ผู้ยืมจะต้องตรวจสอบสภาพก่อนยืม หลังจากนั้นถ้าพบว่ามีความชำรุดของเครื่อง จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืม
 10. อุปกรณ์ที่ให้ยืมได้แก่ – สมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro, สายเคเบิล USB, Adapter ชาร์จแบบ USB
 11. การคืนสมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro ให้นำมาคืนที่สมาคมฯ และจะต้องผ่านการตรวจสภาพโดยเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
 12. เครื่องที่ยืม เมื่อนำมาคืนแล้วจะถูกทำการ format กลับเป็นค่าโรงงาน ทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ content อื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นขณะยืม และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสำรองข้อมูล หรือ กู้ข้อมูลใดๆ ภายหลังจากที่นำเครื่องมาคืนแล้วทุกกรณี
 13. ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกพิจารณายกเลิกสิทธิ์ในการยืม

ติดต่อคุณ ปทุม วิวัฒนาการ : โทร 088-892-5978, Enail : rpst.info@gmail.com (ในเวลาทำการสมาคม ฯ)

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย