News
ข่าวประกาศ
Apr 15, 2021
ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศ : ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบการกระจายเชื้อในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 18 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จะคลี่คลาย หรือเข้าสู่สภาวะปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย