News
ข่าวประกาศ
Apr 18, 2015
คำตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558 ได้ประกาศผลภาพที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่าภาพใดภาพหนึ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกอาจทำผิดกติกา สามารถส่งคำร้องเรียนพร้อมหลักฐานมาให้พิจารณานั้น ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งสิ้น 5 กรณี คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนดังกล่าวอย่างละเอียด และมีคำตัดสินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 ภาพหัวข้อ ไกลสุดกู่ ชื่อภาพ ค้นหาเพื่อนไกลสุดกู่ ของนาย สิปปกร แย้มกสิกร

ภาพโดย : สิปปกร แย้มกสิกร

– มีข้อร้องเรียนมาว่าแสงไฟฉายไม่น่าจะถ่ายได้จริง

คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการตรวจสอบไฟล์ภาพดังกล่าวแล้วโดยขอให้เจ้าของภาพส่งหลักฐาน Raw file ให้ตรวจสอบ แต่เจ้าของภาพแจ้งว่าฮาร์ทดิสค์ที่เก็บไฟล์ต้นฉบับเสียหายไม่สามารถกู้ไฟล์ต้นฉบับได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าของภาพได้ส่ง Raw file ของเพื่อนที่ไปถ่ายภาพด้วยกันในคืนวันนั้นซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับภาพที่ถูกร้องเรียน ซึ่งเป็นภาพใน Raw file นั้นปรากฎลำแสงลักษณะเดียวกันกับภาพที่ถูกร้องเรียน ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าภาพที่ถูกร้องเรียนในประเด็นที่ว่าแสงไฟฉายไม่น่าจะถ่ายได้จริงจึงตกไป จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา

 

2. ภาพหัวข้อ ตัด ชื่อภาพ บัว ของนาย เดชทัต ธรรมนิตกิจ

ภาพโดย : เตชทัต ธรรมนิตกิจ

– มีผู้ร้องเรียนมาว่าเงาสะท้อนของแม่ชีบนมีดไม่น่าจะเกิดจากการบันทึกภาพภาพเดียว

คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการตรวจสอบไฟล์ภาพดังกล่าวแล้วโดยขอให้เจ้าของภาพส่งหลักฐาน Raw file ให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าภาพเงาสะท้อนเกิดจากการบันทึกภาพเพียงครั้งเดียว จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา

 

3. ภาพหัวข้อ ตัด ชื่อภาพ ของนาย จีรศักดิ์ ซุ่นไร้

ภาพโดย : จีรศักดิ์ ซุ่นไร้

– มีผู้ร้องเรียนมาว่าภาพผักผลไม้และหยดน้ำไม่น่าเกิดจากการบันทึกภาพเพียงครั้งเดียว

คณะกรรมการอำนวยการได้ทำการตรวจสอบไฟล์ภาพดังกล่าวแล้วโดยขอให้เจ้าของภาพส่งหลักฐาน Raw file ให้ตรวจสอบ พบว่าเจ้าของภาพได้ SET UP ฉากการถ่ายขึ้นและสามารถบันทึกภาพได้จากการกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา

 

4. ภาพหัวข้อ ไกลสุดกู่ ชื่อภาพ ระยะของเวลา ของนาย ศุภกัลป์ วงศ์คำปัน

ภาพโดย : ศุภกัลป์ วงศ์คำปัน

 

– เป็นภาพที่ลอกเลียนแนวความคิดมาจากผู้อื่น

คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาแล้วเห็นว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ยากที่จะตัดสินได้ว่าลอกเลียนมา เพราะเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าลักษณะภาพดังกล่าว นักถ่ายภาพแต่ละคนสามารถคิดคล้ายกันโดยบังเอิญ เมื่อไม่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจน คณะกรรมการอำนวยการจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรยกประโยชน์ให้ผู้ถูกกล่าวหา จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา

5. ภาพหัวข้อ บาน ชื่อภาพ Smile of Flower (รอยยิ้มของดอกไม้) ของนาย วิรัตน์ กันฉลาด

ภาพโดย : วิรัตน์ กันฉลาด

– เป็นภาพที่ลอกเลียนแนวความคิดมาจากผู้อื่น

คณะกรรมการอำนวยการมีความเห็นเหมือนกับกรณี ที่ 4 จึงตัดสินว่าภาพที่ถูกร้องเรียนเป็นภาพที่ไม่ผิดกติกา

คำตัดสินนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

นิติกร กรัยวิเชียร
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย