News
ข่าวประกาศ
Dec 25, 2017
การประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน
ถ้วยศิลปินแห่งชาติ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

ถ้วยเกียรติยศ รังสรรค์ ตันติวงศ์


โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”
ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้


โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจำปี 2561ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน ขึ้น โดยการจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2550 และดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มช่างภาพที่สนใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลงานในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำรวมถึงการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการล้างอัดภาพจากฟิล์มขาวดำเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา


โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยการจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ได้จัดขึ้นปีนี้ปีที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีดำริร่วมกันว่า อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และยังคงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งขาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” ขึ้น โดยสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการประกวดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ และเพื่อให้ได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านภาพถ่ายสี อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย