News
ข่าวประกาศ
Apr 26, 2018
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561
  1. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน”
  2. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 236 ปี ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”

เปิดรับภาพถ่ายจากนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ วัย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

โดยผู้สมัคร 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งสองหัวข้อ หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หัวข้อละไม่เกิน 5 ผลงาน

เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

โดยส่ง file ผลงานในรูปของ ดีวีดี หรือ ทั๊มไดร์ฟ มาที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคาร ที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 เลขที่ 10 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โทร.02 -209-3757 /082 425 6495 /085-317-6420

รายละเอียดโครงการ

http://www.ocac.go.th/document/news/news_9790.pdf

ใบสมัคร

http://www.ocac.go.th/document/news/news_9793.pdf

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย