Activity
กิจกรรม
Oct 11, 2022
ประกาศรับผลงานภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) ณ เมือง Lishui สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก)

เนื่องด้วย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) จะจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ในวงการศิลปะการถ่ายภาพ และ นำเสนอเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึง การส่งเสริมความร่วมมือ และ การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมอันเป็นสากล โดย นิทรรศการจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมช่างภาพระดับนานาชาติในปีนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกร่วมส่งผลงานเข้าจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดขึ้นที่ เมือง Lishui ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน พฤศจิกายน 2022 นี้

ผู้จัดงาน :
Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) และ เทศบาลนครเมือง Lishui

การเปิดรับสมัคร :
ภาพที่ใช้ในการส่งประกวดจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงภูมิศาสตร์ และลักษณะเฉพาะถิ่นของแต่ละประเทศ หัวข้อและสาระสำคัญของภาพที่เข้าร่วมการประกวด มิได้จำกัดเฉพาะหมวดหมู่ ภูมิทัศน์เมือง (Urban Landscape), ภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History and Culture), ภาพความเป็นอยู่ของสังคม (Social Life), ภาพขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน (Folk Customs), ภาพถ่ายธรรมชาติ (Ecological Landscape) เท่านั้น คณะกรรมการคัดเลือกจะให้ความสนใจกับวิธีนำเสนอ ซึ่งแสดงออกถึงการเปิดกว้าง ความหลากหลาย และ สมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและนวัตกรรมใหม่ ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เปิดรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ (ไม่มีข้อจำกัดด้านสัญชาติ อายุ หรือ สถานะ)

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2022

จัดแสดงงานนิทรรศการ : พฤศจิกายน 2022

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ : เมือง Lishui มณฑล Zhejiang สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักเกณฑ์ในการสมัครและส่งผลงาน :

  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นได้ทั้งภาพถ่ายขาวดำและภาพถ่ายสี ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งภาพเดี่ยวหรือภาพกลุ่ม (หากเป็นภาพกลุ่ม จะต้องมีภาพอย่างน้อย 5-20 ภาพ) การส่งภาพถ่ายจะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG ความละเอียดของภาพจะต้องไม่น้อยกว่า 300 พิกเซล และภาพถ่ายควรจะถูกจัดวางให้เหมือนกันในรูปแบบ 800 – 1200 พิกเซลในด้านยาว
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถูกจัดส่งในรูปแบบแฟ้มงาน (Folders) พร้อมกรอกใบสมัคร โดยผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกใบสมัครที่กำหนดตามเอกสารแนบ และรับรองว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนั้นเป็นความจริง แนบมาในแฟ้มงานด้วย
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องยืนยันได้ว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยังต้องสามารถยืนยันได้ว่างานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้อื่น รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และอื่น ๆ หากมีภาพใดใดที่ข้องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิทธิ์ที่กล่าวมาในข้างต้น หรือ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ทางผู้จัดงานจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องยืนยันความเป็นเจ้าของผลงานและยินยอมให้ผู้จัดงานนำผลงานไปใช้ในการจัดแสดงผลงาน โดยผลงานจะถูกนำไปจัดแสดงในงานภายใต้นิทรรศการนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) และ การทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณะ เท่านั้น ผลงานดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เว้นแต่จะได้รับการยินยอมและมอบอำนาจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโดยตรง ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเตรียมไฟล์ผลงานที่มีความละเอียดสูง (ขนาดประมาณ 10 MB) ในช่วงเวลาที่นิทรรศการกำหนดสำหรับเตรียมการจัดแสดง
  • ภาพถ่ายสำรองในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ และ ภาพถ่ายต้นฉบับที่ใช้สำหรับจัดแสดงในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ จะถูกทำลายทันทีหลังงานนิทรรศการจบลง
  • ไม่มีการจัดเก็บค่านิทรรศการหรือค่าอุปกรณ์สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ผลงานที่จัดแสดงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองของนิทรรศการ และเนื่องจากในการจัดแสดงนิทรรศการนี้ มีศิลปินช่างภาพที่จะเข้าร่วมมาจากหลากหลายที่ทั่วโลก ภัณฑารักษ์ (Curator) จะเป็นผู้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่าน จากผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทั้งหมด มาเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
  • ผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดในครั้งนี้ถือว่าเข้าใจและยอมรับอย่างถ่องแท้ถึง ข้อมูล เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศข้างต้น ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและชี้แจง ไม่ว่ากรณี ใด ๆ

การส่งผลงาน :
การสมัครผ่านช่องทางการส่งอีเมล : โดยส่งผลงานและเอกสารใบสมัครตามที่ระบุไว้ข้างต้นไปที่ rpst.info@gmail.com โดยระบุหัวข้ออีเมล เป็นภาษาอังกฤษ ตามชื่อประเทศและเมืองในผลงานภาพถ่าย ดังนี้

“Country(ชื่อประเทศ) + City(ชื่อเมือง) + Photographer’s Name (ชื่อศิลปินช่างภาพ)”

ช่องทางการติดต่อ : อีเมล : rpst.info@gmail.com

เอกสารแนบใบสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1k8zLZvTf_e7QEtdE7AconFAo1_wVcEN-?usp=sharing

Lishui Photography Culture Center & FIAP Exhibition Center (Lishui)

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย