Activity
กิจกรรม
Oct 31, 2022
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 3 : RIVER FESTIVAL 2022

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT x RIVER FESTIVAL 2022 ถ่ายภาพเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย…รักษ์ ณ สายน้ำ… ชิงรางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท

.

เปิดรับสมัคร จำนวน 100 ท่าน เท่านั้น

เปิดลงทะเบียน : วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

แจกโจทย์และรับบรีฟที่งาน : วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ส่งภาพด้วยตัวเองที่งาน : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

ตัดสินภาพถ่าย : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 10,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

.

กำหนดการ DUO SHOTS KNOCKOUT x RIVER FESTIVAL 2022

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

10.00 น. ลงทะเบียน ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

11.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

11.05 น. ตัวแทนจาก RIVER FESTIVAL 2022 เล่าถึงรายละเอียดของงาน

11.20 น. ตัวแทนจากสมาคมถ่ายภาพฯ ชี้แจงกติกา และ แจกโจทย์หัวข้อการประกวด

11.30 น. ถ่ายภาพหมู่

11.45 น. แยกย้ายกันบันทึกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

11.00-12.00 น. ส่งภาพที่ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

12.00-13.00 น. ทีมงานประมวลผลจัดทำข้อมูลภาพ

13.00-15.30 น. ตัดสินภาพ

15.30-16.00 น. พิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุทั้งสองวัน
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรองภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทาง rpst.info@gmail.com “เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
 6. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

.

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ DUO SHOTS KNOCKOUT

 1. DUO SHOTS KNOCKOUTคือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นวิธีการสร้างภาพ หรือจำนวนภาพที่ส่งพร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด 1 ผลงานเพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพทั่วไป โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablets เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้ Drone ทำการบันทึกภาพ
 5. ชนิดไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในวันงาน
 6. อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งทั้งในและนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่พยายามทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย อาทิ บุกรุกเข้าสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ หากมีกรณีพิพาทใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีที่เป็นผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แลบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะให้ความสำคัญต่อการระบุชื่อเจ้าของผลงานให้เท่าที่จะทำได้ในการนำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
นิพนธ์ เกตุจรัส

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ประดิษฐ์ สุภัคตระกูล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
วีระยุทธ พิริยะพรประภา

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
คีรีขันธ์ ไชยพร

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
มานิตย์ สายะเวส

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
กานต์สิรี พวงน้อย

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
กิตชัย วรรณวิไล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ชัญญา ธนภัทร์มงคล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ทรงพล เทศกิจ

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
สมโภช แตงไทย