Activity
กิจกรรม
Apr 12, 2023
241 One Shot Knockout ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ “241 One Shot Knockout” ภายในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • สามารถติดต่อได้โดยสะดวก และจะต้องอยู่ในบริเวณงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวัน และเวลาที่ประกาศรางวัล (วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.30 เป็นต้นไป)
 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 241 ท่าน เท่านั้น

แจกโจทย์ : ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 (ออนไลน์)

กำหนดการวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ส่งผลงาน : เวลา 10.00-12.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตัดสินภาพ : เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัล : เวลา 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเกียรติบัตร

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเกียรติบัตร

กติกา และเงื่อนไขกิจกรรม

 1. ONE SHOT KNOCKOUT คือ กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพในเวลาที่จำกัด ผู้เข้าแข่งขันจะ ไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขัน โดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ ในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ภายในพื้นที่จัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด
 4. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น
 5. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้อง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 6. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้อง สามารถใช้ปรับแต่งภาพได้แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้าม หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อประโยชน์ทางราชการและสาธารณะประโยชน์ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะดำเนินการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ ONE SHOT KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ทางอีเมล rpst.info@gmail.com

เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริง โดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด

รายละเอียดพื้นที่การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566”