Hall of Frame
วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อย (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2497 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดราชสิงขร และ เข้าอบรมการถ่ายภาพทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งฝึกฝนการถ่ายภาพอย่างสม่ำเสมอมากว่า 40 ปี ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อย (ภาพถ่าย) ประจำปีพุทธศักราช 2552 และ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จวบจนปัจจุบัน

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ ภาพถ่ายได้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เน้นการถ่ายภาพที่ ให้แสงธรรมชาติตามที่พบ และสามารถนำเสนอด้วยศิลปะการถ่ายภาพในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีความงดงาม ขณะเดียวกันก็จะทำ คำอธิบายรายละเอียดการถ่ายภาพและสถานที่ เพื่อเป็นแนวทาง แก่ผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ ที่สำคัญภาพถ่ายเหล่านี้ยังได้ถ่ายทอดความงดงามของสถานที่จนทำให้ผู้พบเห็นอยากไปเยือนจึงถือได้ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

นอกจากจะมีผลงานด้านถ่ายภาพแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษและ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพให้กับสมาคมถ่ายภาพ สถาบันการศึกษาและผู้สนใจการถ่ายภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน สนใจการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น

ผลงานได้รับรางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกประมาณ 1,000 รางวัล เช่นรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม การประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติทั่วโลก PSA Gold Medal (Best of Show) เหรียญทองจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน 87 ครั้งนับว่าเป็นศิลปินต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาการถ่ายภาพศิลปะได้อย่างดียิ่งจนทำให้นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่านได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายคน

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย