Hall of Frame
สิงห์คม บริสุทธิ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2562

นายสิงห์คม บริสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๖๒ เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี ภายหลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาการถ่ายภาพที่ตัวเองรักและใฝ่ฝันมาตั้งแต่เยาว์วัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงเลือกเข้าศึกษาการถ่ายภาพที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ โดยสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) แผนกช่างภาพ ความมุ่งมั่นและศรัทธาในงานถ่ายภาพผลักดันให้นายสิงห์คมเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างภาพของกรมศิลปากร ทำหน้าที่ถ่ายภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ และภาพอื่นๆ

ความสามารถของนายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่สาธารณชนที่ได้เห็นผลงานและผู้คร่ำหวอดในวงการศิลปะของประเทศไทย เพราะผลงานภาพถ่ายของนายสิงห์คมมีคุณลักษณะพิเศษอันเกิดจากการบันทึกและสะท้อนความงามจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน เสมือนภาพถ่ายที่มีชีวิต ที่สามารถถ่ายทอดให้เหมือนของจริง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอันงดงาม ผสมผสานกับมุมมองเฉพาะตัว การจัดการมิติและบรรยากาศของแสงและเงาด้วยความละเอียดและความชำนาญ ตลอดจนจิตวิญญาณของศิลปินที่หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผลงานจึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาและบริบทที่สื่อถึงความหมาย และการสร้างคุณค่าสุนทรียะทางศิลปะ

นายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นผู้พลิกโฉมรูปแบบของการถ่ายภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนเกิดความตื่นตัวและหันมาสนใจมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อการพัฒนาผลงานภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและงานโบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และงานพระราชพิธีต่างๆ ของประเทศไทย เช่น การเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนบันทึกผลงานฝีพระหัตถ์อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย

ปัจจุบัน นายสิงห์คม บริสุทธิ์ เป็นช่างภาพอิสระที่ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์มุมมองผ่านเลนส์มากกว่า ๓๕ ปี จึงได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นที่ปรึกษาในด้าน การถ่ายภาพและการใช้ศิลปะภาพถ่ายของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนหลายแห่ง อีกทั้งยังรับเชิญเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาจากหลายสถาบัน และได้เป็นช่างภาพหลักในการบันทึกภาพผลงานฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผลงานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในสื่อต่างๆ มากมาย

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย