News
ข่าวประกาศ
Jan 18, 2019
ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

คณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการตัดสินจนได้ 30 ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหัวข้อ “ความงามของข้าวไทย” โดยจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายในเดือนมกราคม

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในหัวข้อ “ความงามของข้าวไทย”
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1957911777591100&type=1&l=2ee1542d39

ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงภาพได้ภายในระยะเวลา 10 วัน (ระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2562) โดยทำการส่ง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

The Thai Rice Thai Values Photo Contest 2018 has just announced the 30 finalists of both themes; “The Beauty of Thai Rice” and “The Way of Rice, The Way of Thai”. The competition, including 46 cash prizes (worth approximately $17,333), is presented by King Rice Oil Group and The Royal Photographic Society of Thailand.

คณะกรรมการตัดสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
 • อ. ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. รชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท.
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อ. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณพุฒิธร พรหมดวง กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการจาก กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

 • คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง
 • คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

ที่มา และ แนวคิดโครงการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้นำธุรกิจน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมากว่า 40 ปี มีความตระหนักถึงคุณค่าของ “ข้าวไทย” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น แหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ “ข้าวไทย” ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในการเป็นต้นน้ำของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงได้จัด โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพัน ความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยปีนี้ ถือเป็นการจัดโครงการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยยังคงแนวคิด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อสืบทอดวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “ข้าว” และ “ความผูกพันของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย”
 • เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเกิด ความตระหนักและซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวและวิถีชีวิตของคนไทย
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้าว ชาวนาไทย และ คนไทย

หัวข้อการประกวด

แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. “ความงามของข้าวไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์
 2. “วิถีข้าว วิถีไทย” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือ คนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย

เงินรางวัลในการประกวดภาพถ่าย รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แบ่งเป็น

หัวข้อ “ความงามของข้าวไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล

หัวข้อ “วิถีข้าว วิถีไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 20 รางวัล
ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย