News
ข่าวประกาศ
Feb 07, 2019
นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

นิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2” ทั่วประเทศ จัดโดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

  • วันที่ : ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2562
  • สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  • พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงงาน

นาย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
นาย เสกสรร เสาวรส
นาย จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
นาย วีรพงษ์ วงศ์ว่องตระกูล
นาย สุวรรณ ธนะศรีรังกูล
นาย สุรกิจ แสวงชิต
นาย ทศพร สหกูล
นาย ประยนต์ ช่างเกวียน
นาย วิศาล น้ำค้าง
นาย อภิสิทธิ์ วิไลจิตต์
นาย ยุทธนา สามล
นาย พศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์
นาย เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
นาย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล
นาย สัญชัย บัวทรง
นาย สุรเชษฐ อินอัญชัญ
นาย ประสบชัย จันดก
นาย วรดิเรก มรรคทรัพย์
นาย สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
นาย สันติ เศษสิน
นาย นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
นาย มงคล พิสุทธิ์ศรีสกุล
นาย ยุทธนา สามล
นาย ชัยทัต มีพันธุ์
นาย พัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์
นางสาว ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
นาย ฉัตรชัย สุขาภิมัณฑ์
นาย รุสดี ขันทนิตย์
นาย วินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
นาง วนิดา ทับทวี
นาย กฤษฎากร ป้องหา
นาย โอภาส อังวรกุล
นาย สมโภช แตงไทย
นาย จรัสพิชญ์ เหลืองโสภาพรรณ
นาย วรเศรษฐ์ อริยรัตนหิรัญ
นาย สรรเพชร จินดาทอง
นาย บรรหาร ลิ้นทอง
นาย ฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์

The 2018 Thai Rice Thai Values Photography Awards Exhibition

  • Date : From 12-17 February 2019
  • Venue : Bangkok Art & Culture Centre
  • The Opening Reception & Awards Ceremony : 12 February 2019, 6pm

The Royal Photographic Society of Thailand has just announced the winners of The 2018 Thai Rice Thai Values photo contest. The competition, including 2 categories; “The Beauty of Thai Rice” and “The Way of Rice, The Way of Thai” and 46 cash prizes (worth approximately $17,333), is organized and run by King Rice Oil Group in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย