News
ข่าวประกาศ
Feb 21, 2019
หลักเกณฑ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจะต้องปฏิบัติ หรือมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องดำรงสมาชิกภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2. ต้องเคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 สมัย หรือ
  3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีฐานะทางสังคมดีพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสมาคมโดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนและเคยให้การสนับสนุนสมาคมด้วยดีตลอดมา
  4. ต้องเสนอตัวให้สมาชิกได้ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
  5. ในการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องทำการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะ กรรมการบริหาร โดยระบุตำแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ฝ่ายพัสดุ และ กรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร สามารถเพิ่มเติมได้ภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน และต้อง ไม่เกิน 20 คน พร้อมทั้งเสนอพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนการบริหารงานตลอดวาระการดำเนินงาน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิกสมาคมในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม โดยผู้ลงสมัครจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นให้กับเลขาธิการสมาคมเพื่อทำการเผยแแพร่ให้กับสมาชิกต่อไป
  6. ผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกตลอดชีพ ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยให้ ลงชื่อในจดหมายรับรองส่งมาให้เลขาธิการสมาคมพร้อมกับเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าลงสมัครรับ เลือกตั้งนายกสมาคมตามข้อ 5.

ทั้งนี้ตามระเบียบข้างต้นที่ระบุว่า ผู้สมัครต้องเสนอตัวให้สมาชิกได้ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วันนั้น สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อให้ทางสมาคมฯ ได้มีเวลาคัดกรองเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากผู้สมัคร และจัดเตรียมเอกสารสำหรับเสนอแก่ผู้เข้าประชุม ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้สมัครให้นำส่งเอกสารที่ระบุรายละเอียดตามข้อ 5. ให้ครบถ้วนแก่สมาคมฯ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562

ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร I วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 18.00 น.

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย