News
ข่าวประกาศ
Sep 24, 2022
นิทรรศการภาพถ่าย SX 2022 x RPST ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ SX 2022 x RPST ภายใต้งาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

รวบรวมภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก 3 โครงการใหญ่ล่าสุดที่สมาคม ฯ ได้มีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อน ในรูปแบบ Print และ ภาพจากสมาชิกสมาคม ฯ ในรูปแบบ Digital กว่า 200 ภาพ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากทรัพยากรทางธรรมชาติของไทยสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภายในนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ดังนี้

  1. ภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
  2. ภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย Sustainability Action Hero ภายใต้ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  3. ภาพถ่ายจากโครงการ DUO SHOTS KNOCKOUT x QSNCC ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  4. สไลด์ภาพถ่ายจากสมาชิกสมาคม ฯ และภาพถ่ายอื่น ๆ ที่บอกเล่าความอุดมสุมบูรณ์ของธรรมชาติ ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของคนไทย และ ภาพจากกิจกรรมจากสมาคม ฯ

สถานที่ : บริเวณ Zone : Better World, ชั้น G, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ : 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

Photography Exhibition : SX 2022 x RPST “Moving Forward for a Sustainable Future” as part of the event : “Sustainability Expo 2022”

Venue : Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Zone : Better World (Lake Side), G Floor

Date : Between 26 September – 2 October 2022

About “Sustainability Expo 2022”

The expo covers an area of 40,000 sqm and over 100 international and domestic companies and 150 speakers from around the world will be sharing their sustainable development practices.

รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงผลงานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิตอล

Group 1

Ampai Tilapornputt
Buncha Vongsasun
Jingjo Roongroekwiwat
Juree Chairungpakpisit
Kambhee Leelasilpa
Kanitta Uyingwatana
Kanjana Samer
Kriangkrai Klinklan
Lin Daoqian
Nattapat Kaewmanee
Nitipong Saengkhao
Norachai​ Kulvespattarawong
Paritsatcha Thanathanawakotchaphon
Parkorn Chotiprayon
Penthai na Pombejra
Piboon Patwichaichoat
Pichit Pumpruang
Rungtiva Siriruangpanya
Saransak Piandhuvadhorn
Singha Tumraswin
Sittipong Lijuan
Songphol Thesakit
Sorrayuch Rungrueang
Supachai Veerayutthanon
Thamrong Munkong
Thanawat Pholthanya
Thanee Thongngam
Thanisara Nuchmai
Tiwat Amnuaypreechakul
Yuthana Hempoom

Group 2

กิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์
กัญญรัตน์ โชคชัยเฉลิมวงศ์
กวี สุพัง
เฉลิม อัชชมานะ
เผ่าชัย รัตนะรัต
กตัญญู วุฒิชัยธนากร
กนกศักดิ์ เดชบุญ
กฤตชยาธร รอดพู
กันตพัฒน์ โภคศศิพันธ์
คีรีขันธ์ ไชยพร
จอมพล มุสิกวงศ์
จามิกร ศรีคำ
จิรา ชุมศรี
จีรศักดิ์ ซุ่นไร้
ดารารัตน์ อินสุวรรณ
ชัยทัต นามสุบิน
ชนกานต์ นิพพิทา
ชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม
ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
ทรงพล เทศกิจ
ธนกฤต สิงหกลางพล
ธนวัฒน์ ทองจันทร์
ธนโชค ภูมิศิริชโย
ธานี สุวรรณรัตน์
ธาริกา มงคงสุข
ธินภ ธนนันทวิมล
นิพนธ์ เกตุจรัส
ประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์
ประยนต์ ช่างเกวียน
ปรีดี ศรีตระกูล
ประสงค์จิต บุตรสาลี
พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล
พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
ยงยุทธ คงมหาพฤกษ์
วสันต์ วณิชชากร
วรวรรณ์ เคลื่อนเพชร
วิหาร ขวัญดี
วราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์
แสงชัย เตชะสถาพร
สมโภช แตงไทย
สันติ เศษสิน
สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์
สิณิชา สุขมาก

Group 3

กิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร
เกริกฤทธิ์ นพเก้า
กล้วยไม้ วนพานิช
กานต์ ภคธัญญา
กิตชัย วรรณวิไล
จตุพร เขื่อนสุวรรณ
เจริญ มั่นบรรจง
เจนศักดิ์ อมรมงคล
เฉลิม อัชชมานะ
ชิน ขมดี
ชฎาธาร ฉายปุริยานนท์
ชัยทัต มีพันธุ์
ชาญวิทย์ ธรรมะวิธีกุล
ชัยวุฒิ สุทธิบุตร
ณภัทร ศรีนามฉ่ำ
นลธวัช นิยมญาติ
ณัฐสุดา จันทระ
ทวี แซ่อู๋
ธีรธัช โน๊ตศิริ
นัทวรรณ ลิขิตมงคลสกุล
เบนซิน จองสี
ปูรณ์ภัสร กิจจินดารักษ์
พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล
วชิรวิทย์ เอี่ยมฤกษ์ชัย
วลัยพรรณ เจริญเดช
วีระยุทธ พิริยะพรประภา
วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
วุฒิกร อังวรกุล
สุภชัย บุตรวงษ์
สุรเชษฐ อินอัญชัญ
สุริยา ผลาหาญ
สัญชัย ครองสุข
มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
หรรษา ตั้งมั่นภูวดล
เสกสรรค์ วสุวัต
อภิวัฒน์ เวียงคำ
อัครินทร์ อัศววารินทร์
อาหามะ สารีมา
โอภาส อังวรกุล
อดิศร์ สมบุญสา
อนุชา จันทร์สวาสดิ์
อัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ
อณุศักดิ์ เลาวิลาส
สงคราม โพธิ์วิไล

Group 4

กิตติพงษ์ แสนสุด
จักรกฤษณ์ เครือวัลย์
จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
จอมทัพ เจริญลาภนำชัย
ธรรมบุญ อุยยานนวาระ
ธนากิจ สุวรรณยั่งยืน
นรินทร์ สร้อยสน
นิธิพร จรียภาส
นัทพล พงษ์ศาสตร์
ณฐพัทธ์ หลำรอด
ณัฐพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
ณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล
ณัฐพัทธ์ แก้วมณี
ณัฐสินี เพ็งจันทร์
บรรหาร ลิ้นทอง
ปนัดดา อานาชา
ปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน
พนัส ธีรภาพวงศ์
พัชร์ชิยา วสิษฐ์วรพล
พิฆเนศ ทองเกต
ภทร มีสุวรรณ
ภารดี ศิระวงศ์ประเสริฐ
มนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล
มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธ์
ยุคลธรณ์ ณ สงขลา
ราเชนทร์ วงษ์เพิก
วรรณชนก สุวรรณกร
วิฑูรย์ คำสงค์
วีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม
ศุภพิชญ์ แผ่นเงิน
ศิริวัตร์ เท่าบุรี
ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
สมชาย อิ่มชู
สรรเพชร จินดาทอง
สราวุท ตันณีกุล
สัญชัย บัวทรง
สุชาติ เกื้อทาน
เสกสรร เสาวรส
เสกสรรค์ มงคลคำซาว
อาภรณ์ บำรุงสุข
อนันต์ จิรมหาสุวรรณ
อำนาจ ชูสุวรรณ
อดุล ตัณฑโกศัย

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย