News
ข่าวประกาศ
Apr 06, 2018
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น .ณ ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ ประจำปี 2561 “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัล ถ้วยเกียรติยศ รังสรรค์ ตันติวงศ์, “รักษ์เอกรงค์” ชิงรางวัลเกียรติยศถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน และ “เสน่ห์อาเซียน” ชิงรางวัลเกียรติยศถ้วยศิลปินแห่งชาติ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และรับประทานอาหารร่วมกันต่อไป

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย