Activity
กิจกรรม
Nov 07, 2022
กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 4 x วันลอยกระทง

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 4 x วันลอยกระทง ... ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

รับจำนวนจำกัด
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 30,000 บาท
รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

กำหนดการ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้ง 4 (วันเดียวจบ)

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (วันลอยกระทง)
16.30 น. - 17.15 น. เริ่มลงทะเบียน ที่ ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร / เวิคช้อปสุดพิเศษในการถ่ายพระจันทร์์ / แจกโจทย์ / ปล่อยตัว
20.00 - 21.00 น. พร้อมส่งภาพ
21.15 - 23.00 น. เริ่มตัดสินภาพ
23.00 น. พิธีมอบรางวัล และ ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุ
2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ สนับสนุนโดย แสงโสม ภายใต้เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย … รักษ์ ณ สายน้ำ

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย

รางวัลชนะเลิศ
สิงหา ตุมราศวิน

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
โอภาส อังวรกุล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
วรรณวิภา บุณยะประภัศร

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
วุฒิกร อังวรกุล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
อรรพล ด้วงนิ่ม

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ชัยทัต มีพันธุ์

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
สมโภช แตงไทย

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ทรงพล เทศกิจ

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
ธีระ เลิบไธสง

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
กิตชัย วรรณวิไล

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
วีระยุทธ พิริยะพรประภา

รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม
สมชาย อิ่มชู