News
ข่าวประกาศ
Mar 31, 2023
ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566– 2568

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามา จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวาระ พ.ศ. 2566-2568

ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ส่วนจะเป็นเวลา และสถานที่ใดนั้น จะประกาศให้ทราบต่อไป

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย