News
ข่าวประกาศ
Apr 18, 2023
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปรับเวลาให้เร็วขึ้นแต่สถานที่เหมือนเดิมค่ะ)
-

จากกำหนดการเดิมในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-15.30 น.
*****เป็นเวลา 10:00-12:00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4. เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
4.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 6. เลือกตั้งนายกสมาคมฯ เพื่อบริหารกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

ภาพประกอบ
กดรูปเพื่อขยาย